Algemene Voorwaarden

Happy Class

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Happy Class: Happy Class gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77676106.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Happy Class bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Happy Class en Opdrachtgever betreffende het verlenen van diensten door Happy Class;
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

 1. Algemeen

Happy Class is opgericht door Rogier Hafkamp, is gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77676106.
Happy Class richt zich op het coachen van kinderen en jongeren tussen 4 en 13 jaar.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Happy Class en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek of in de voorbereidende berichtgeving van dit intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Afwijken van de overeenkomst is alleen geldig als zowel Happy Class als Opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Kennismaken

Als Happy Class en Opdrachtgever niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten, dan vind vooraf aan het sluiten van de overeenkomst een intakegesprek plaats. Dit intake gesprek dient ervoor om Happy Class een goed beeld te geven van de gewenste coaching. Voor het intakegesprek worden kosten in rekening gebracht.

 1. Informatie

Opdrachtgever zullen Happy Class voorzien van alle voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Happy Class mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van Opdrachtgever.

 1. Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

In afwijking van voorgaande kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

Als de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in artikel 8.

 1. Vertrouwelijkheid

Happy Class is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. Happy Class streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de Opdrachtgever over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Happy Class dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Happy Class zal natuurlijk vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende Opdrachtgever akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar schriftelijke toestemming voor geeft. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Happy Class kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Als de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Happy Class hier direct van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Happy Class niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden. Als Opdrachtgever niet of niet volledig aan Happy Class hierover heeft geïnformeerd, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Happy Class volledig vrijwaren indien Happy Class hierover door de andere ouder wordt aangesproken.

 1. Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Happy Class is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Happy Class heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

Happy Class is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Happy Class.

Vergoeding aan het kind en/of Opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat is afgesproken in de Overeenkomst. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Happy Class aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Als nakoming al onmogelijk is, dient de opdrachtgever, Happy Class schriftelijk in gebreke te stellen indien Happy Class tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Hierbij wordt een redelijke termijn gesteld waarbinnen Happy Class de gelegenheid wordt geboden alsnog haar verplichtingen na te komen.

Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee (2) maanden na afloop van de laatste coachingssessie bij Happy Class te zijn ingediend. Is dit niet binnen deze termijn gebeurt, dan vervalt per direct het recht op schadevergoeding.

 1. Regels rond een afspraak voor kinderen

Opdrachtgever dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Ouders hebben via de Overeenkomst aan Happy Class al dan niet toestemming gegeven om het kind te coachen zonder directe aanwezigheid van de ouder. In geval van coaching aan huis dienen ouders wel altijd thuis te blijven, maar op een andere plek dan waar de coaching plaats vind. In geval van coaching op de basisschool zijn ouders onder alle omstandigheden telefonisch bereikbaar.

Ouders zijn en blijven onverwijld verantwoordelijk en aansprakelijk, in welke vorm dan ook. Ouders hebben de mogelijk om bij aangaan van de overeenkomst te kiezen om een verslag te ontvangen. Na de coachingssessie is er geen gelegenheid tot een nader gesprek in verband met, maar niet uitsluitend, andere afspraken. Voor inzicht in hetgeen besproken is, tijdens de sessie, kan de aanvullende dienst verslaglegging worden overeengekomen. Deze aanvulling kan worden aangevinkt in de overeenkomst. Kiest opdrachtgever hier niet voor, dan word het besproken tijdens een tussentijdse of eindgesprek. Tijdens dit tussentijdse en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever moeten er voor zorgdragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is (ook in geval van begeleiding bij het kind thuis) en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

Als een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijven in deze situatie het volledige tarief verschuldigd.

 1. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van Opdrachtgever van het kind, bezoekt  Happy Class ook andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de Opdrachtgever een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de Opdrachtgever kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Happy Class gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

 1. Dossier

Happy Class houd een beperkt dossier bij van ieder kind. Zij neemt hierin aantekeningen op en andere stukken voor zover deze relevant zijn voor goede coaching van het kind (denk bijv. aan de ingevulde vragenlijsten). Happy Class bewaart dit dossier nog maximaal 7 jaar na afronding van het traject. Dat doe zij zodat, mocht Opdrachtgever later nog terugkomen, Happy Class alsnog eenvoudig terug kan kijken.

 1. Tarieven

De tarieven kan je opvragen via info@happyclass.nl .

Tarieven gelden altijd voor de duur van een 60 minuten.

Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd .
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Aanbiedingen van Happy Class zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever van het kind zijn verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

 1. Betalingsvoorwaarden

De Opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Happy Class. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Happy Class een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Happy Class gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Happy Class genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Happy Class gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de Opdrachtgever/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Ook in geval van ziekte. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of contact opnemen via whatsapp.

Happy Class is altijd gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Happy Class zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer (maar niet uitputtend) verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 1. Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Happy Class en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Happy Class. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.